Scientific and administrative staff

Dr. Helge Dauchert (Head of Office)

Tel.: +49(0)30-3229 82-562 
E-Mail: helge.dauchert(at)e-fi.de

Dr. Petra Meurer (Deputy Head of Office)

Tel.: +49(0)30-3229 82-561
E-Mail: petra.meurer(at)e-fi.de

Jano Costard (Research Fellow)

Tel:+49(0)30-3229 82-563
Email: jano.costard(at)e-fi.de

Dr. Florian Kreuchauff (Research Fellow | Controlling)

Tel.: +49(0)30-3229 82-560  
E-Mail: florian.kreuchauff(at)e-fi.de

Christine Beyer (Assistant)

Tel.:+49(0)30-3229 82-564
Fax:+49(0)30-3229 82-569
E-Mail: christine.beyer(at)e-fi.de

Photos: Standout.de/Stifterverband, Steffen Weigelt